Zgłoszenie do konkursu

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

1) wypełnić i przesłać poniższy elektroniczny formularz rejestracyjny XI edycji konkursu:

  • formularz elektroniczny

2) wypełnić załączoną poniżej (w postaci pliku pdf lub docx) kartę zgłoszenia,

3) przesłać przygotowaną pracę na płycie CD wraz z wypełnioną i wydrukowaną kartą zgłoszenia (w szczególności zawierającą podpis uczestnika, nauczyciela i pieczęć szkoły) na wskazany adres w terminie do 26 lutego 2019 r.