Regulamin Konkursu „Zobaczyć Matematykę”

Cel i organizator Konkursu

1. Celem Konkursu jest propagowanie matematyki za pomocą szeroko dostępnych metod komputerowych, jakimi są przeglądarki internetowe i oprogramowanie niekomercyjne.
2. Organizatorem Konkursu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
4. Uczestnik Konkursu powinien przygotować samodzielnie stronę w języku HTML z użyciem animacji typu gif, wykorzystując powszechnie dostępne oprogramowanie niekomercyjne. Dopuszczalne jest stosowanie bardziej zaawansowanych technik. Jedynym istotnym warunkiem jest niekomercyjność zastosowanego oprogramowania.
5. Przygotowana praca powinna zawierać wizualizację zagadnienia związanego z matematyką, przedstawioną w sposób atrakcyjny, ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści.
6. Uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej Konkursu i potwierdza ją w szkole, do której uczęszcza.
7. Pracę należy zapisać na płycie CD i przesłać tę płytę wraz z kartą
zgłoszenia uczestnika w zaklejonej kopercie na adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
z dopiskiem na kopercie:
Konkurs ,,Zobaczyć Matematykę’’.

8. Termin przyjmowania prac upływa w 26 lutego 2019 r.

Ocena prac konkursowych

9. Prace oceniane będą w trzech etapach przez Jury powołane przez Przewodniczącego Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH:
a) (do 12 marca 2019 r.) sprawdzenie, czy nadesłane prace spełniają kryteria formalne: ocena formalnej poprawności matematycznej i wykorzystania dopuszczalnych narzędzi komputerowych.
b) (do 12 kwietnia 2019 r.) wybór finalistów konkursu wśród autorów prac spełniających kryteria formalne.
Przy wyborze będą brane pod uwagę: dobór tematyki, przejrzystość opisu, stopień zaawansowania metod i narzędzi zastosowanych przy opracowaniu pracy oraz merytoryczna potrzeba ich zastosowania, oryginalność i estetyka prezentacji, funkcjonalność działania opracowanej strony.
c) (30 kwietnia 2019 r.) wybór laureatów spośród finalistów konkursu.
10. Wykaz prac zakwalifikowanych do kolejnych etapów zostanie ogłoszony na stronie internetowej konkursu.
11. Uczestnik konkursu ma prawo zgłoszenia protestu w zakresie oceny pracy zgłoszonej na konkurs w każdym z trzech etapów przed upływem 7 dni od ogłoszenia wyników na danym etapie. Zgłoszenia w tym zakresie powinny zostać skierowane w formie pisemnej na adres Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Zobaczyć Matematykę”.

Nagrody

12. Jury może przyznać uczestnikom konkursu nagrody lub wyróżnienia.
13. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Jego Magnificencję Rektora AGH oraz innych sponsorów. Lista nagród dla laureatów Konkursu oraz lista sponsorów konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu.
14. Konkurs „Zobaczyć Matematykę” należy do grupy wspieranej przez Zarząd Województwa Małopolskiego, który może przyznać dodatkowe nagrody.
15. Oficjalną stroną Konkursu jest www.zobaczycmatematyke.pl.
16. Organizator Konkursu rezerwuje sobie prawo do dokonywania niezbędnych zmian w niniejszym regulaminie. Ewentualne nowe wersje regulaminu zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Konkursu.