Adres nadsyłania prac

Pracę konkursową wraz z wydrukowaną i wypełnioną kartą zgłoszenia uczestnika w zaklejonej kopercie należy wysłać na adres:

Centrum Rekrutacji
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

z dopiskiem na kopercie:
Konkurs „Zobaczyć Matematykę”

Termin przyjmowania prac upływa 26 lutego 2019 r. O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.