Zgłoszenie do konkursu

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

1) wypełnić i przesłać poniższy elektroniczny formularz rejestracyjny X edycji konkursu;

2) wypełnić załączoną poniżej (w postaci pliku pdf lub docx) kartę zgłoszenia:

3) przesłać przygotowaną pracę na płycie CD wraz z wypełnioną i wydrukowaną kartą zgłoszenia (w szczególności zawierającą podpis uczestnika, nauczyciela i pieczęć szkoły) na wskazany adres w terminie do 28 lutego 2018 r.

Formularz rejestracyjny X edycji konkursu

Podstawowe dane uczestnika konkursu:

Dane adresowe szkoły uczestnika konkursu:

Dane opiekuna pracy konkursowej: